Thùng đựng gạo

MÃ SP: JB 28 - JB 27 - HP 350 - JB 034